Facebook újratöltve nyereményjáték szabályzat

Facebook újratöltve nyereményjáték szabályzat

 1. A Luxpont Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 9. és 13. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik, valamint a Játék 2. pontban meghatározott időtartama alatt a www.facebook.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Honlap”) található ”StayFit-Hungary” elnevezésű Facebook oldalon lévő játékhoz csatlakozik.
 2. A Játékot a Luxpont Kft. szervezi és kivitelezi.
  1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
  2. A Játék 2017. június 17-től 2017. június 25. 23:00 óráig tart.
 3. A Játékban történő részvételhez a stayfit.hu azon látogatói jogosultak, akik a Játék időtartama alatt a SatyFit Nyereményjáték weboldalon kiválasztották a megnyerni kívánt palackot és ezt követően a kiválasztott termék színét (piros vagy kék) a Játék felhívásban kommentben posztolták, továbbá minimum három napon át, napi minimum egy vízbevitelt rögzítenek a StayFit alkalmazás vízbevitel moduljának segítségével.
  1. A játék lezárását követően sorsolással választjuk ki a nyerteseket.
  2. A sorsolás időpontja: 2017. június 26. 20.00 óra.
  3. A Játékosok között a következő nyereményt sorsoljuk ki:
  4. A Játékos által kiválasztott palackból egy darabot.
 4. A sorsolást követő napon a nyertes Játékosoknak a Szervező a Játékos Facebook profiljára elektronikus üzenetet (a továbbiakban: ”Üzenet”) küld. Szervező az Üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost a Szervező elérhetőségeiről. A nyertes Játékos az Üzenet kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem létező vagy hamis facebook profilé) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a megadott határidőre, úgy a pótnyertes kerül kiértesítésre. Számára szintén 5 naptári nap áll rendelkezésre, hogy a Szervezővel felvegye a kapcsolatot.
 5. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben a nyertes, nem jelentkezik, vagy a Nyeremény bármely okból nem kerül átvételre, azt ne osszák ki.
 6. A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukkal vehetnek részt. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált Profillal vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból!
 7. A játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint választási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 8. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
 9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Luxpont Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 10. Ez a promóció NEM a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve!
 11. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  1. nyertesség esetén nevüket, képmásukat és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
  2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
 12. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 13. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti.
 14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.
Csatlakozz a csoporthoz!